ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

„Szanowni Państwo, informujemy, iż Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” organizuje szkolenie ABC przedsiębiorczości.

ABCPrzedsiebiorczosci

ORGANIZATOR:

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag.

NAZWA ZADANIA: szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla osób planujących podjęcie działalności gospodarczej.

CEL ZADANIA: nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

UCZESTNICY ZADANIA: spotkania informacyjne skierowane wyłącznie do  osób fizycznych, pełnoletnich:

 • zamieszkujących (zameldowanie na pobyt stały lub czasowy) obszar LGD „Vistula-Terra Culmensis” obszar gmin wiejskich: Chełmno (z wyłączeniem miasta Chełmno), Grudziądz, (z wyłączeniem miasta Grudziądz), Gruta, Lisewo, Łasin, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Stolno, Świecie nad Osą,
 • planujących założenie działalności gospodarczej,
 • planujących ubieganie się o środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej za pośrednictwem LGD „Vistula-Terra Culmensis”

UWAGA: Ubiegając się o środki za pośrednictwem LGD „Vistula-Terra Culmensis” przyszły Wnioskodawca:

 • nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, chyba, że planowana do podjęcia działalność gospodarcza sklasyfikowana będzie jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.
 • nie mógł wykonywać działalności gospodarczej w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku  o przyznanie pomocy (LGD planuje przeprowadzenie naboru wniosków na przełomie marca/kwietnia 2017 r.)

FORMA REKRUTACJI: nabór otwarty; forma: formularze rekrutacyjne złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej.

ZASADY REKRUTACJI: zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza rekrutacyjnego przesłanego na odpowiedni adres e-mail: sekretariat@lgdvistula.org w terminie od 20 do 23 lutego do godz. 15:00.

Uwaga!  Formularze przesłane w terminie późniejszym nie będą brane pod uwagę, chyba, że Organizator zadecyduje inaczej.

POBIERZ FORMULARZ REKRUTACYJNY

KRYTERIA REKRUTACJI:

 • poprawność wypełnionych formularzy
 • kolejność zgłoszeń.

Wszystkie pola formularza rekrutacyjnego muszą być wypełnione. Jeżeli jakieś pole nie dotyczy kandydata należy zamieścić taką informację. Niedopuszczalne jest tworzenie nowych kategorii w formularzu rekrutacyjnym. Formularze o zmienionej treści będą odrzucane. Do udziału w szkoleniu w wyniku procesu rekrutacji, zostanie zakwalifikowanych max. 40 uczestników/1 szkolenie (decyduje kolejność zgłoszeń).

TERMIN I MIEJSCE SZKOLEŃ:

 • 28. 02.2017 r. sala OSP, RADZYŃ CHEŁMIŃSKI, ul. Tysiąclecia 17
 • 01.03.2017 r. świetlica wiejska w Stolnie (przy Zespole Szkół nr 1), STOLNO 88
 • 02.03.2017 r. Sala Narad w Urzędzie Gminy Gruta, GRUTA 244
 • wszystkie szkolenia organizowane są w godz. od 08:45 do 15:30.

RODZAJ WSPARCIA: szkolenie. W ramach zadania przewidziany jest poczęstunek: Tak (obiad, bufet kawowy).

WYMAGANIA ŻYWIENIOWE: w przypadku zaplanowanego poczęstunku, prosimy o podanie wymagań żywieniowych, np. danie wegańskie, wegetariańskie.

UŁATWIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: w przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania (np. informacje o potrzebie tłumacza języka migowego czy dostosowania sali do potrzeb osób niedosłyszących).

INNE:

 • Udział w zadaniu jest bezpłatny.
 • Organizator nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania.
 • Udział w niniejszym szkoleniu zostanie potwierdzony uzyskaniem zaświadczenia o ukończonym szkoleniu z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Niniejsze zaświadczenie kwalifikowało się będzie do potwierdzenia kwalifikacji i wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i tym samy do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów oceny operacji w zakresie kryterium nr 7 „Wnioskodawca posiada kwalifikację lub doświadczenie zgodne z zakresem: prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”.

Organizator zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 ( Dz. U. z 2016 poz. 922). Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do celów organizacyjnych szkolenia, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej.  Dane osobowe nie będą przekazywane osobą trzecim.

POBIERZ ZASADY UCZESTNICTWA I REKRUTACJI

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.
Zadanie współfinansowane w jest  ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

efs-kolor-z-lGD

Planowane wyłączenie prądu

Energa operator informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowej 

14.02.2017r. w godz. 0800-1200 Orle 1-8, Jasiewo 5
15.02.2017r. w godz. 0800-1300 Orle 3 obw. 200 oraz 300
16.02.2017r. w godz. 0900-1230 Nicwałd 1,2,3,6,7,9
17.02.2017r. w godz. 0900-1230 Jasiewo 1,3,4, Gruta 1,3,6,7,9,13,14,15,16 (obca), 19, 21
23.02.2017r. w godz. 0900-1230 Nicwałd 2
27.02.2017r. w godz. 0800-0930 Szumiłowo 1,2,3, Kitnowo 1,2,3, Zakrzewo 1,5
02.03.2017r. w godz. 1100-1200 Plemięta 1,2,4,5,6, Wiktorowo 1

GBP im. Wiktora Kulerskiego w Grucie

Drodzy Czytelnicy, zapraszamy do korzystania z naszego katalogu opracowanego w programie MAK. Internet pozwala na wyszukiwanie książek do wypożyczenia w dogodnym dla Państwa czasie. Na zdjęciach, pod poniższym adresem, przedstawiłam kolejność działań pozwalających na sprawne korzystanie z katalogu http://biblioteka.gruta.pl/522-2.

Aby ułatwić możliwość korzystania z naszych księgozbiorów pracujemy w soboty (cztery w miesiącu). W pierwszą każdego miesiąca zapraszamy do biblioteki w Okoninie,
w drugą i trzecią w Grucie, natomiast w czwartą w Boguszewie.

Obecnie mogą Państwo składać zamówienia na wybrane książki osobiście lub mailem: biblioteka@gruta.pl lub telefonicznie – na stronie http://biblioteka.gruta.pl/godziny-otwarcia   znajdują się dane do kontaktu z bibliotekarkami.

Przypominamy godziny otwarcia biblioteki w Grucie: poniedziałek, środa, piątek od godz. 8 do 16, wtorek i czwartek 8-17, druga i trzecia sobota miesiąca 8-13.

Zamówione, wypożyczane książki można odbierać osobiście w dogodnym dla Państwa miejscu (dostarczymy je do wybranej przez Czytelnika biblioteki lub świetlicy wiejskie).

Raz w miesiącu „Biblioteka na kółkach” jest w miejscowościach: Wiktorowo, Plemięta, Salno, Kitnowo.

C. Cichocka

Konkurs dla osób ubezpieczonych w KRUS

Premie w wys. 100 tyś zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej dla os. ubezpieczonych w KRUS

UWAGA !!!

Agencja Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła konkurs w zakresie rozwoju przedsiębiorczości przez osoby ubezpieczone w KRUS.

LGD „Vistula” pośredniczy wyłącznie w  przekazie tej informacji.

 

Informacje na temat konkursu  udzielane są w Oddziałach Regionalnych ARiMR:

Powiat Chełmiński, Grubno 56, 86-212 Stolno, tel. 56 868-97-01, 56 676-04-00

Powiat Grudziądzki, ul. Piłsudskiego 51/53, 86-300 Grudziądz, tel. 56 461-16-33, 56 461-02-14

Powiat Wąbrzeski, ul. Wolności 27a, 87-200 Wąbrzeźno, tel. 56 688-04-07, 56 687-33-15

lub pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

 

Nabór wniosków rozpocznie się od 13 marca i potrwa do 11 kwietnia 2017 rok.

Kto może starać się o wsparcie?

Premię może otrzymać osoba, która podlega ubezpieczeniu społecznemu u rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Ważne jest również aby wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej przez ostatnie 2 lata. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik nie może mieć wielkości ekonomicznej większej niż 15 000 euro oraz musi znajdować się na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko – wiejskiej w wyłączeniem miast powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub gminy miejskiej  wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Dodatkowo bardzo ważnym kryterium jest aby wnioskodawca składał wniosek o płatności bezpośrednie.

Wykluczeni z otrzymania pomocy są beneficjenci „Premii dla młodych rolników”, „Restrukturyzacji małych gospodarstw” z PROW 2014-2020 oraz „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” z PROW 2007-2013.

Wysokość pomocy oraz jej przeznaczenie

Beneficjent w ramach pomocy otrzymuje 100 000 PLN, wypłacane w dwóch ratach odpowiednio 80 % i 20 % po realizacji biznesplanu. Przynajmniej 70 000 PLN trzeba wydać na inwestycje w środki trwałe.

Punktacja

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

– wnioskodawca ma poniżej 40 lat – 3 pkt

– jeśli operacja wpływa na realizację celów przekrojowych w zakresie innowacyjności – 2 pkt

– jeśli wnioskodawca jest beneficjentem poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” – 2 pkt

– jeśli bezrobocie w powiecie, gdzie będzie realizowana operacja będzie największe przyznaje się 2 pkt; jeśli bezrobocie będzie niższe przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów

– jeśli wnioskodawca planuje utworzyć co najmniej 2 miejsca pracy – 3 pkt

– jeśli wnioskodawca planuje utworzyć 3 miejsca pracy – 4 pkt

– jeśli wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje związane z podejmowaniem działalności związanej z biznesplanem – 1 pkt

Pomoc będzie przyznana jeśli liczba punktów będzie wynosić co najmniej 4

Dokumenty aplikacyjne – otwórz

Więcej informacji – otwórz

Ogłoszenie Prezesa ARiMR – otwórz

Odśnieżanie

 

INFORMACJA W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2016/2017

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Gruta, w sezonie zimowym 2016/2017:

W związku z licznymi sygnałami, uwagami oraz pytaniami mieszkańców przypominamy, że gmina Gruta odpowiada wyłącznie za zimowe utrzymanie dróg gminnych. W pierwszej kolejności Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie zabezpiecza mieszkańców w odśnieżanie oraz posypywanie dróg gminnych. Jeśli warunki pogodowe i sprzęt nie jest wystarczający uruchamiany niżej wymienione firmy w odpowiednie rejony do odśnieżania.

Poniżej zamieszczamy numery kontaktowe do podmiotów odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg.

 


Załączniki