Awaria sieci telefonicznej

Szanowni państwo,

informujemy, że w Urzędzie Gminy Gruta, nastąpiła awaria sieci telefonicznej. Zgłoszenie awarii zostało wysłane do Dostawcy.

Trwają prace nad naprawą usterki.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zaproszenie na spotkanie 23.04.2018

Wójt Gminy Gruta serdecznie zaprasza wszystkich przedsiębiorców z terenu Gminy Gruta zajmujących się przebudową, remontami budynków lub pracami wykończeniowymi na spotkanie, które odbędzie się  w dniu   23 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 do Urzędu Gminy w Grucie.

INFORMACJA

W ZWIĄZKU Z AWARIĄ SPRZĘTU ZGŁOSZONĄ PRZEZ FIRMĘ WYWOŻĄCĄ ODPADY Z TERENU GMINY GRUTA, INFORMUJEMY, IŻ ODBIORY ODPADÓW KOMUNALNYCH SĄ OPÓŹNIONE O JEDEN DZIEŃ I BĘDĄ DOKONANE W TERMINIE DO DNIA 21.04.2018 r. (SOBOTA) WŁĄCZNIE.

 

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 

 

Odczyty wodomierzy

Szanowni mieszkańcy informujemy, iż odczyty wodomierzy wykonywane są w dwumiesięcznych
odstępach czasowych, według ustalonego harmonogramu, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku niedotarcia inkasenta w celu wykonania odczytu, bądź wyrażeniu chęci częstszego obciążenia za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, mieszkańcy mogą  podać  zużycie wody dzwoniąc pod numer telefonu lub na podany adres e-mail :
537-205-108  lub  56 46-83-121 .
odczytywody@gruta.pl
Ponadto informujemy, iż opłaty za wodę i ścieki należy uiszczać na wskazany niżej rachunek bankowy.
BS BRODNICA
18 9484 1033 2306 1600 2219 0006

Biblioteki nieczynne 23.04.2018-30.04.2018

W dniach od 23 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r.

Gminna Biblioteka im. Wiktora Kulerskiego w Grucie

będzie nieczynna.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta nr 19/2017 z dnia 17 kwietnia 2018 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej, rzeczowych składników majątkowych w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie w dniach od 23 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r., biblioteki w:

Grucie, Nicwałdzie i Okoninie będą nieczynne.

 Przepraszamy za utrudnienia

Konkurs – Ogrody w literaturze

Już po raz trzeci Gminna Biblioteka Publiczna
im. Wiktora Kulerskiego zaprasza Państwa do udziału w konkursie plastycznym – Ogrody w literaturze…

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich czytelników
w wieku od  3 do 103 lat. Prace należy przygotować w formacie A4 w dowolnej technice plastycznej.

Na prace czekamy do 7.05.2018 r.

Pełny regulamin konkursu dostępny jest we wszystkich
bibliotekach oraz na stronie www.biblioteka.gruta.pl.
Konkurs plastyczny współorganizowany jest z biblioteką szkolną
SP w Grucie.

Informacja ZGKiM

W związku z płukaniem sieci wodociągowej informujemy,
iż może nastąpić niewielkie zabrudzenie wody w miejscowościach zaopatrywanych z wodociągu Gminnego Gruta.
Płukanie sieci rozpocznie się od dnia 13 do 17 kwietnia br.
Miejscowości zaopatrywane z wodociągu w Grucie :
Gruta, Jasiewo, Słup, Orle, Dąbrówka Król., Annowo, Nicwałd.

Przepraszamy za utrudnienia

Analiza złożonych ankiet dot. funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi

waste-managementSzanowni Państwo,

W ostatnim kwartale 2017 roku przeprowadziliśmy  ankietę dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. Celem ankiety było poznanie Państwa opinii na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Ankieta miała charakter anonimowy. Można było ją pobrać elektronicznie i też w ten sam sposób wygenerować odpowiedzi lub pobrać ją w siedzibie tut. Urzędu. Ankietę wypełniło 120 ankietowanych w tym 104 osoby elektronicznie i 16 w sposób tradycyjny w formie papierowej. Biorąc pod uwagę liczbę nieruchomości, stanowi to 7,7 % liczby gospodarstw domowych.

Analiza dostępna jest w załączeniu.


Załączniki

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne.

Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne, zgodnie, z którym uiszcza się opłatę za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością którzy na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wpłynęli na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązani są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.

Wójt, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji. Opłatę wnosi się za okresy kwartalne.

Wobec powyższego prosimy osoby, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o niezwłoczne złożenie w Urzędzie Gminy Gruta oświadczenia.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu  Gminy w Grucie oraz w formie papierowej.


Załączniki

Ogłoszenie dot. wymarznięć

mrozWójt Gminy Gruta w związku z wystąpieniem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego fali mrozów, prosi o zgłaszanie szkód wywołanych ujemnymi skutkami przezimowania na terenie Gminy Gruta. Po uzyskaniu odpowiedzi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. powołania komisji, zgłoszenia będą podstawą do sporządzenia protokołu strat.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla komisji powołanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego szkody w uprawach ozimych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w terminie do 20 maja wymagające zaorania lub ponownego obsiewu, ustala się uwzględniając szacunki strat określone przez komisje, jednak nie wyżej niż 50% plonu.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Gruta – Referat Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska (pok. nr 5 i 6)   lub w Biurze Obsługi Interesanta do dnia 06 kwietnia 2018 roku.

Wnioski o oszacowanie szkód dostępne są w Urzędzie Gminy Gruta oraz na stronie internetowej www.gruta.pl

Wójt Gminy Gruta

      /-/ Halina Kowalkowska


Załączniki

41. EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

Nicwałd OTWP Słup OTWPW naszych gminnych szkołach rozpoczęła się rywalizacja uczniów w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 16 marca 2018 roku turniej odbył się w dwóch placówkach oświatowych: Nicwałdzie i Słupie. W najbliższych dniach swoją wiedzą popiszą się uczniowie podstawówek w Plemiętach, Boguszewie i Grucie. Przypomnijmy, że rywalizujący podzieleni są na dwie grupy wiekowe, pierwsza obejmuje uczniów z oddziałów 1-6, druga to klasy siódme i gimnazjalne.

Pierwszy etap to rozwiazywanie testów. W Nicwałdzie udział wzięło siedmioro uczniów, dwie w grupie pierwszej, pięć w drugiej. Analogicznie w Słupie: jedenaście i jedna.

Turniej, z ramienia Ochotniczej Straży Pożarnej, przeprowadziła druhna Hanna Szumotalska, przy współudziale nauczycieli.

Zwycięzcy w poszczególnych szkołach spotkają się na rywalizacji gminnej, najlepsi w poszczególnych grupach awansują na turniej powiatowy. Później jest szczebel wojewódzki i krajowy.

Uczniom, dla których wiedza pożarnicza jest sprawą ważną, życzymy jak najlepszych lokat i zakwalifikowania się przynajmniej do turnieju wojewódzkiego.

(r)

Informacja

Szanowni mieszkańcy, w związku z płukaniem sieci wodociągowej Gruta, informujemy, iż mogą wystąpić niewielkie zabrudzenia wody w miejscowościach zaopatrywanych z tego wodociągu

(tj. Gruta, Jasiewo, Słup, Orle)

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, a za wszelkie
utrudnienia przepraszamy.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 9/2018

 

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność: od godz. 21:00 dnia 13.03.2018 do godz. 10:00 dnia 15.03.2018

Przebieg: 

Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C. powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -2 st. C. do 0 st. C. przy gruncie około -2 st. C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Informacja dot. odpadów

Urząd Gminy w Grucie informuje, iż w związku ze aktualnym stanem dróg gminnych gruntowych oraz warunkami atmosferycznymi, odbiory odpadów komunalnych z posesji położonych przy drogach gminnych gruntowych mogą zostać dokonane z opóźnieniem. Zaległe odbiory odpadów zostaną wykonane w jak najszybszym terminie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Planowane wyłączenie prądu

Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których sieć energetyczna podłączona jest do stacji transformatorowych:

21.03.2018r. w godz. 0800-1430 Gruta 4,5,8,10,17,18, Annowo 1,2,3,4,5, Dąbrówka Królewska 3,6, Salno 1,2